on][$lang];?>

Convocatòria per a l’enviament de comunicacions

Convidem a les persones interessades del món acadèmic, professional i de les polítiques públiques a participar en el IX Congrés Internacional Internet Dret i Política enviant comunicacions que abordin, bé des d’una perspectiva jurídica o bé de ciència política, qüestions relacionades amb el fenomen del Big Data.

Aquestes poden versar, entre d’altres camps, sobre privacitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, dret de la competència, responsabilitat, publicitat comportamental, drets fonamentals, seguretat, criminalitat, transparència, accés a la informació, divisòria digital, open data, reutilització de la informació del sector públic i altres àmbits en què se susciten qüestions rellevants vinculades directament o indirectament al context de Big Data.

A més dels camps relacionats amb Big Data, s’accepta també l’enviament de comunicacions sobre altres qüestions jurídiques o politológiques rellevants per l’estat actual i futur d’Internet.

Les persones interessades a participar hauran d’enviar en primer lloc un resum del contingut de la seva comunicació, d’aproximadament 300 paraules, expressant amb claredat l’objecte i abast de la comunicació, així com el seu títol provisional, i utilitzant la plantilla prevista a l’efecte.

Primera crida

El termini màxim per enviar el resum és el 3 de desembre de 2012. Els resums seran avaluats mitjançant revisió cega i el 20 de desembre de 2012 es notificarà si han estat acceptats.

Segona crida

El termini màxim per enviar el resum és el 4 de gener de 2013. Els resums seran avaluats mitjançant revisió cega i el 22 de gener de 2013 es notificarà si han estat acceptats.

Textos sencers

Els autors dels resums acceptats hauran de lliurar el text definitiu de la seva comunicació no més tard del dia 4 de març de 2013. Les comunicacions no podran excedir de 7.000 paraules, incloses les notes i les referències bibliogràfiques. Per elaborar les comunicacions s’ha de fer servir la plantilla corresponent, i seguir els criteris formals que s’indiquen a la guia. Les comunicacions s’han de sotmetre de nou a un procés de revisió, el resultat es comunicarà el 8 abril 2013. El termini per lliurar el text final amb les modificacions que, si s’escau siguin necessàries finalitzarà el 30 d’abril de 2013.

Totes les comunicacions acceptades es publicaran en el llibre electrònic de les actes del congrés, que tindrà el corresponent número d’ISBN. Les comunicacions podran, a més, ser seleccionades per a la seva presentació oral al congrés.

En enviar la comunicació, els autors atorguen una llicència no exclusiva per tal que el seu text pugui ser inclòs en el llibre d’actes, que es publicarà en suport electrònic i sota llicència Creative Commons. La participació en el Congrés implica l’acceptació de la política de privacitat de la Universitat Oberta de Catalunya.

La participació en el Congrés requereix la inscripció i pagament de la quota que resulti aplicable segons s’indica en l’apartat Inscripció d’aquesta web.

Dates clau

Tots els enviaments s’hauran de fer per correu electrònic a l’adreça uoc.idp2013@gmail.com

Convocatòria per a la proposta de panells

Convidem a les persones interessades a enviar propostes de panells sobre els temes indicats. Els panells seran sessions monogràfiques composades per 4 o 5 comunicacions que coordinarà i moderarà el promotor de cada panell. Les propostes s’han de fer arribar a l’adreça uoc.idp2013@gmail.com com a màxim fins al dia 3 de desembre de 2012.

Invitamos a las personas interesadas del mundo académico, profesional y de las políticas públicas a participar en el IX Congreso Internacional Internet Derecho y Política enviando comunicaciones que aborden, bien desde una perspectiva jurídica o bien de ciencia política, cuestiones relacionadas con el fenómeno del Big Data.

Estas pueden versar, entre otros campos, sobre privacidad, protección de datos, propiedad intelectual, derecho de la competencia, responsabilidad, publicidad comportamental, derechos fundamentales, seguridad, criminalidad, transparencia, acceso a la información, brecha digital, open data, reutilización de la información del sector público, y otros ámbitos en los que se susciten cuestiones relevantes vinculadas directa o indirectamente al contexto de Big Data.

Además de los campos relacionados con Big Data, se acepta también el envío de comunicaciones sobre otras cuestiones jurídicas o politológicas relevantes para el estado actual y futuro de Internet.
Las personas interesadas en participar deberán enviar en primer lugar un resumen del contenido de su comunicación, de aproximadamente 300 palabras, expresando con claridad el objeto y alcance de la comunicación, así como su título provisional, y utilizando la plantilla prevista al efecto.

Primera convocatoria

El plazo máximo para enviar el resumen es el 3 de diciembre de 2012. Los resúmenes serán evaluados mediante revisión ciega y el 20 de diciembre de 2012 se notificará si han sido aceptados.

Segunda convocatoria

El plazo máximo para enviar el resumen es el 4 de enero de 2013. Los resúmenes serán evaluados mediante revisión ciega y el 22 de enero de 2013 se notificará si han sido aceptados.

Textos completos

Los autores de los resúmenes aceptados deberán entregar el texto definitivo de su comunicación no más tarde del día 4 de marzo de 2013. Las comunicaciones no podrán exceder de 7.000 palabras, incluidas las notas y las referencias bibliográficas. Para elaborar las comunicaciones deberá usarse la plantilla correspondiente y observar los criterios formales que se indican en la guía. Las comunicaciones se someterán de nuevo a un proceso de revisión, cuyo resultado se comunicará el 8 abril 2013. El plazo para entregar el texto final con las modificaciones que en su caso sean necesarias finalizará el 30 de abril de 2013.

Todas las comunicaciones aceptadas se publicarán en el libro electrónico de las actas del congreso, que tendrá el correspondiente número de ISBN. Las comunicaciones podrán, además, ser seleccionadas para su presentación oral en el congreso.

Enviando la comunicación, los autores otorgan una licencia no exclusiva para que su texto pueda ser incluido en el libro de actas, que se publicará en soporte electrónico y bajo licencia Creative Commons. La participación en el Congreso implica la aceptación de la política de privacidad de la Universitat Oberta de Catalunya.

La participación en el Congreso requiere la inscripción y pago de la cuota que resulte aplicable según se indica en el apartado Inscripción de esta web.

Fechas clave

Todos los envíos deberán realizarse por correo electrónico a la dirección uoc.idp2013@gmail.com.

Convocatoria para la propuesta de paneles

Invitamos a las personas interesadas a enviar propuestas de paneles sobre los temas arriba indicados. Los paneles serán sesiones monográficas compuestas por 4 o 5 comunicaciones que coordinará y moderará el promotor de cada panel. Las propuestas deberán hacerse llegar a la dirección uoc.idp2013@gmail.com como máximo hasta el día 3 de diciembre.

Call for papers

We invite interested persons from academia, professional and public policy to participate in the 9th International Conference on Internet, Law & Politics by sending communications that address, either from a legal or political science approach, issues related to the phenomenon of Big Data.

These may include, among other fields, privacy, data protection, intellectual property, competition law, accountability, behavioral advertising, fundamental rights, security, crime, transparency, access to information, digital divide, open data, reuse of public sector information, and other areas in which relevant issues directly or indirectly arise linked to the context of Big Data.

Besides Big Data related fields, communications will also be accepted on other legal or political science issues relevant to the present and future of the Internet.

Those interested in participating must first send a summary of the contents of their communication, of approximately 300 words, stating clearly the purpose and scope of the communication and its working title, and using the template provided for this purpose.

First call

The deadline to send this summary is December 3, 2012. Abstracts will be evaluated by blind review and will be notified for acceptance by December 20, 2012.

Second call

The deadline to send this summary is January 4, 2013. Abstracts will be evaluated by blind review and will be notified for acceptance by January 22, 2013.

Full papers

Authors of accepted abstracts must submit the final text of the communication no later than March 4, 2013. Communications may not exceed 7,000 words, including footnotes and references. To prepare the final communications, authors should use the appropriate template and follow the authors’ guidelines. Communications will be again subjected to a review process, the result of which will be announced on April 8, 2013. The deadline for submitting the definitive text with the necessary modifications will be April 30, 2013.

All accepted papers will be published in the electronic book of the conference proceedings, which will have a corresponding ISBN number. Communications may also be selected for oral presentation at the conference.

By submitting the paper, the authors of accepted papers are granting a nonexclusive license so that the text is included in the conference’s proceedings book, which will be published in electronic form and licensed under Creative Commons. Participation in the Conference constitutes acceptance of the Privacy Policy of the Open University of Catalonia.

Participation in the conference requires registration and payment of the applicable fee as indicated in the Registration page of this website.

Key dates

Please send all submissions by electronic mail to uoc.idp2013@gmail.com

Call for proposal for panels

We invite interested persons to submit proposals for panels on the topics above. The panels are composed of monograph sessions of 4 or 5 communications coordinated and moderated by the promoter of each panel. Proposals must be sent to the address uoc.idp2013@gmail.com by December 3, 2012.