on][$lang];?>

Logo of IDP2013

Presentació

Els aspectes legals i polítics que planteja l’anomenat Big Data constituiran el principal focus temàtic del IX Congrés Internacional Internet, Dret i Política (IDP 2013), que tindrà lloc a Barcelona els dies 25 i 26 de juny de 2013.

Amb el terme Big Data se sol designar el fenomen del creixement exponencial en la generació i emmagatzematge de dades i els problemes vinculats al seu processament, anàlisi i utilització. Aquestes dades procedeixen tant de la web i de les xarxes socials en particular, com de moltes altres fonts, tant en el sector públic com en el privat, on es capturen constantment dades meteorològiques, financeres, d’investigació científica, de salut pública, hàbits dels consumidors, o de geolocalització, per assenyalar només alguns camps. La generació d’aquesta aclaparadora quantitat de dades es veu facilitada pels dispositius mòbils, satèl•lits, xarxes distribuïdes de sensors, la connectivitat dels objectes en l’anomenat Internet de les coses, les etiquetes RFID, o el rastre del comportament en línia.

Aquesta allau de dades planteja dificultats per identificar i seleccionar adequadament la informació rellevant i requereix nous sistemes d’estructuració i de visualització. Alhora ofereix enormes avantatges per millorar els processos de presa de decisions, identificar patrons i tendències en el mercat, prevenir epidèmies i catàstrofes naturals, establir sistemes d’alerta primerenca, optimitzar processos empresarials, etc. Juntament amb la creixent capacitat d’emmagatzematge, els sistemes per creuar dades i crear perfils, les tècniques de reconeixement facial, les possibilitats de rastreig de la navegació ofereixen tant grans oportunitats com riscos evidents.

Des del punt de vista jurídic el fenomen del Big Data planteja multitud de qüestions en termes de privacitat i dret a l’oblit, publicitat comportamental, seguretat i conservació de les dades, usos delictius, propietat intel•lectual, estratègies anticompetitives de control de la informació, protecció de la anonimat i llibertat d’expressió, responsabilitat dels intermediaris, garanties dels sistemes de computació en el núvol, problemes mediambientals dels gegantins centres de dades, etc.

Des de la política, l’anàlisi del Big Data brinda noves oportunitats estratègiques per als actors polítics (administracions públiques, moviments socials, intermediaris polítics com partits o sindicats, etc.), alhora que obre noves perspectives i afegeix nous mètodes per a l’anàlisi acadèmica del comportament social i polític. Això suscita també qüestions normatives en el camp del govern i de la participació democràtica relacionades amb temes de transparència, accés dels ciutadans a la informació, reutilització de la informació del sector públic, nous mecanismes de rendició de comptes i control democràtic, divisòria digital, apropiació de la informació per part dels poders públics, etc.

Aquests i altres temes connexos seran objecte d’anàlisi i discussió per part d’investigadors nacionals i internacionals en els dos dies del Congrés, en què s’abordaran també altres qüestions jurídiques i politològiques rellevants per l’estat actual i futur d’Internet.

El Congrés IDP

Les vuit edicions que ja s’han celebrat del congrés IDP l’han consolidat com a lloc de trobada anual d’investigadors, acadèmics i professionals interessats en les conseqüències de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en els diferents àmbits del dret i la política . Mostra del caràcter internacional del congrés és la participació de destacats acadèmics i investigadors internacionals en anteriors edicions, entre d’altres, Benjamin Barber, Lilian Edwards, Jane Ginsburg, James Grimmelmann, Greg Lastowka, Fred von Lohmann, Ronald Leenes, Helen Margetts, Chris Marsden, Eben Moglen, Evgeny Morozov, John Palfrey, Yves Poullet, Stefano Rodotà, Alain Strowel, Cécile de Terwangne o Jonathan Zittrain.

Juntament amb la participació de ponents convidats per la conferència inaugural i per intervenir en taules rodones, el nucli central del congrés està constituït per les comunicacions acadèmiques enviades per investigadors de tot el món, que passen un rigorós procés de selecció mitjançant revisió per parells, d’acord amb el que estableix la convocatòria per a l’enviament de comunicacions. Les comunicacions acceptades es publiquen en el llibre d’actes del congrés. A la web es pot consultar el llibre d’actes del Congrés IDP 2012.

El congrés IDP està impulsat i organitzat pels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el marc de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3), institut que aplega l’activitat de recerca de UOC centrada principalment en l’estudi dels efectes de la tecnologia en les persones, les organitzacions i la societat en general.

Per a qualsevol informació relativa al Congrés poden dirigir-se a la direcció uoc.idp2013@gmail.com

Reconeixement de crèdits

Els estudiants dels programes de Dret, Ciències Polítiques i Criminologia de la UOC poden obtenir 1 crèdit de reconeixement si presenten a la bústia dels Estudis (pdret@uoc.edu) una ressenya / resum de les sessions en un màxim de 15 dies posteriors a la realització del congrés. Aquesta ressenya tindrà una extensió aproximada de 2.000 paraules i serà valorada pels Estudis per determinar si és mereixedora del crèdit de reconeixement. Per més informació podeu posar-vos en contacte amb els Estudis en aquest mateixa bústia.

Organitza

Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC

Logo de la Universitat Oberta de Catalunya

Revista IDP

Logo de la Revista IDP

Internet Interdisciplinary Institute

Logo de l'IN3

 

 

Participa

Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Logo de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 

 

Col·labora

Eventos Jurídicos

Logo de Eventos Jurídicos

Reputación on line

Logo de Reputación on line

Astrea

Logo de Astrea

 

 

Patrocina

Logo Grupo Francis Lefebvre

 

Presentación

Los aspectos legales y políticos que plantea el llamado Big Data constituirán el principal foco temático del IX Congreso Internacional Internet, Derecho y Política (IDP 2013), que tendrá lugar en Barcelona los días 25 y 26 de junio de 2013.

Con el término Big Data suele designarse el fenómeno del crecimiento exponencial en la generación y almacenamiento de datos y los problemas vinculados a su procesamiento, análisis y utilización. Estos datos proceden tanto de la web y de las redes sociales en particular, como de muchas otras fuentes, tanto en el sector público como en el privado, donde se capturan constantemente datos meteorológicos, financieros, de investigación científica, de salud pública, hábitos de los consumidores, o de geolocalización, por señalar sólo algunos campos. La generación de esta abrumadora cantidad de datos se ve facilitada por los dispositivos móviles, satélites, redes distribuidas de sensores, la conectividad de los objetos en el llamado Internet de las cosas, las etiquetas RFID, o el rastro del comportamiento online.

Esta avalancha de datos plantea dificultades para identificar y seleccionar adecuadamente la información relevante y requiere nuevos sistemas de estructuración y de visualización. A la vez ofrece enormes ventajas para mejorar los procesos de toma de decisiones, identificar patrones y tendencias en el mercado, prevenir epidemias y catástrofes naturales, establecer sistemas de alerta temprana, optimizar procesos empresariales, etc. Junto con la creciente capacidad de almacenamiento, los sistemas para cruzar datos y crear perfiles, las técnicas de reconocimiento facial, las posibilidades de rastreo de la navegación ofrecen tanto grandes oportunidades como riesgos evidentes.

Desde el punto de vista jurídico el fenómeno del Big Data plantea multitud de cuestiones en términos de privacidad y derecho al olvido, publicidad comportamental, seguridad y conservación de los datos, usos delictivos, propiedad intelectual, estrategias anticompetitivas de control de la información, protección de la anonimidad y libertad de expresión, responsabilidad de los intermediarios, garantías de los sistemas de computación en la nube, problemas medioambientales de los gigantescos centros de datos, etc.

Desde la política, el análisis del Big Data brinda nuevas oportunidades estratégicas para los actores políticos (administraciones públicas, movimientos sociales, intermediarios políticos como partidos o sindicatos, etc.), a la vez que abre nuevas perspectivas y añade nuevos métodos para el análisis académico del comportamiento social y político. Esto suscita también cuestiones normativas en el campo del gobierno y de la participación democrática relacionadas con temas de transparencia, acceso de los ciudadanos a la información, reutilización de la información del sector público, nuevos mecanismos de rendición de cuentas y control democrático, brecha digital, apropiación de la información por parte de los poderes públicos, etc.

Estos y otros temas conexos serán objeto de análisis y discusión por parte de investigadores nacionales e internacionales en los dos días del Congreso, en el que se abordarán también otras cuestiones jurídicas y politológicas relevantes para el estado actual y futuro de Internet.

El Congreso IDP

Las ocho ediciones que ya se han celebrado del congreso IDP lo han consolidado como lugar de encuentro anual de investigadores, académicos y profesionales interesados en las consecuencias del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes ámbitos del derecho y la política. Muestra del carácter internacional del congreso es la participación de destacados académicos e investigadores internacionales en anteriores ediciones, entre otros, Benjamin Barber, Lilian Edwards, Jane Ginsburg, James Grimmelmann, Greg Lastowka, Fred von Lohmann, Ronald Leenes, Helen Margetts, Chris Marsden, Eben Moglen, Evgeny Morozov, John Palfrey, Yves Poullet, Stefano Rodotà, Alain Strowel, Cécile de Terwangne o Jonathan Zittrain.

Junto con la participación de ponentes invitados para la conferencia inaugural y para intervenir en mesas redondas, el núcleo central del congreso está constituido por las comunicaciones académicas enviadas por investigadores de todo el mundo, que pasan un riguroso proceso de selección mediante revisión por pares, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria para el envío de comunicaciones. Las comunicaciones aceptadas se publican en el libro de actas del congreso. En la web puede consultarse el libro de actas del Congreso IDP 2012.

El congreso IDP es impulsado y organizado por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el marco del Internet Interdisciplinary Institute (IN3), instituto que reúne la actividad de investigación de UOC centrada principalmente en el estudio de los efectos de la tecnología en las personas, las organizaciones y la sociedad en general.

Para cualquier información relativa al Congreso pueden dirigirse a la dirección uoc.idp2013@gmail.com

Reconocimiento de créditos

Los estudiantes de los programas de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la UOC pueden obtener 1 crédito de reconocimiento si presentan en el buzón de los Estudios (pdret@uoc.edu) una reseña / resumen de las sesiones en un máximo de 15 días posteriores a la realización del congreso . Esta reseña tendrá una extensión aproximada de 2.000 palabras y será valorada por los Estudios para determinar si es merecedora del crédito de reconocimiento. Para más información podéis poneros en contacto con los Estudios en ese mismo buzón.

Organiza

Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC
Logo de la Universitat Oberta de Catalunya
Revista IDP

Logo de la Revista IDP
Internet Interdisciplinary Institute
Logo de l'IN3

 

 

Participa

Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Logo de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 

 

Colabora

Eventos Jurídicos

Logo de Eventos Jurídicos

Reputación on line

Logo de Reputación on line

Astrea

Logo de Astrea

 

 

Patrocina

Logo Grupo Francis Lefebvre

 

Presentation

The legal and political issues involved in the so-called Big Data will be the main thematic focus of the Ninth International Conference on Internet, Law & Politics (IDP 2013), to be held in Barcelona on 25 and 26 June 2013.

The term Big Data usually designates the phenomenon of exponential growth in data generation and storage and the problems associated with its processing, analysis and use. These data come mainly from the web and social networks in particular, as many other sources, both public and private, where data are continuously captured in the field of weather reporting, finances, scientific research, public health, consumers’ habits, or location, to name just a few. The generation of this overwhelming amount of data is facilitated by mobile devices, satellites, distributed sensor networks, connectivity of objects in the so-called Internet of Things, RFID tags, or online behaviour tracking.

This avalanche of data poses challenges to adequately identify and select relevant information and requires new systems of structuring and visualization. At the same time, there have been huge improvements in decision-making processes, identifying patterns and trends in the market, preventing epidemics and natural disasters, early warning systems, optimizing business processes, etc. Along with the increasing storage capacity, data systems to cross and create profiles, facial recognition technology, the possibilities of Internet browsing tracking, major opportunities as long as major risks arise.

From a legal standpoint the Big Data phenomenon raises many issues in terms of privacy and the right to be forgotten, behavioural advertising, security and data retention, criminal uses, intellectual property rights, anti-competitive strategies of information control, anonymity protection and freedom of expression, intermediary liability, warranties of computing systems in the cloud, the environmental problems of huge data centers, etc.

From the approach of politics, Big Data analysis provides new strategic opportunities for political actors (government, social movements, political intermediaries such as parties or unions, etc.), while adding new perspectives and new methods for the academic analysis of social and political behaviour. It also raises policy issues in the field of government and democratic participation related to transparency, citizens’ access to information, re-use of public sector information, new mechanisms of accountability and democratic control, digital divide, appropriation of information by public authorities, etc.

These and related issues will be analyzed and discussed by national and international researchers in the two days of the Conference, which will also address other legal and political aspects relevant to the present and future of the Internet.

The eight editions that have already been held have established the IDP Conference as the annual meeting place for researchers, scholars and professionals interested in the consequences of the use of information and communication technologies in the different fields of law and politics. A proof of the international character of the conference is the participation of leading international academics and researchers in previous editions, among others, Benjamin Barber, Lilian Edwards, Jane Ginsburg, James Grimmelmann, Greg Lastowka, Fred von Lohmann, Ronald Leenes, Helen Margetts, Chris Marsden, Eben Moglen, Evgeny Morozov, John Palfrey, Yves Poullet, Stefano Rodotà, Alain Strowel, Cécile de Terwangne or Jonathan Zittrain.

In addition to invited keynote speakers and panellists, the core of the Conference is the scholarly papers submitted by researchers, which undergo a strict process of peer review, according to what is stated in the call for papers. Accepted papers are included in the electronic proceedings of the papers. The Proceedings of the Internet, Law & Politics Conference 2012 are already available.

The Conference is developed and organised by the Universitat Oberta de Catalunya (Open University of Catalonia, UOC) Law and Political Sciences department under the auspices of the Internet Interdisciplinary Institute (IN3) – the institute that brings together the research activity carried out at the UOC which focuses, for the most part, on the study of the effects of technology on people, organisations and society in general.

For information regarding the Conference inquiries can be directed to the address uoc.idp2013@gmail.com

Organized by

Law and Political Sciences department
Logo de la Universitat Oberta de Catalunya
IDP Journal

Logo de la Revista IDP
Internet Interdisciplinary Institute
Logo de l'IN3

 

 

Participating

Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Logo de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 

 

In collaboration with

Eventos Jurídicos

Logo de Eventos Jurídicos

Reputación on line

Logo de Reputación on line

Astrea

Logo de Astrea

 

 

Sponsored by

Logo Grupo Francis Lefebvre