ang];?>-->

Els aspectes legals i polítics de l’entreteniment en línia constituiran el principal focus temàtic del VIII Congrés Internacional Internet, Dret i Política (IDP 2012), que tindrà lloc a Barcelona els dies 9 i 10 de juliol de 2012.

La creixent penetració d’Internet i la millora de les comunicacions de banda ampla, així com l’arribada de les xarxes de nova generació (NGN), estan propiciant un gran desenvolupament de l’entreteniment a la xarxa. L’expansió de les xarxes socials, les plataformes d’intercanvi de continguts audiovisuals generats pels usuaris, el joc en línia, les xarxes de distribució de continguts (CDN), les noves fórmules de distribució de cinema sota demanda a la xarxa, etc., són només algunes manifestacions d’aquest fenomen.

L’entreteniment en línia planteja multiplicitat de qüestions rellevants en el pla jurídic, així com en el de la participació política i ciutadana. Entre altres punts, se susciten complexes qüestions de privacitat, propietat intel·lectual, determinació de la llei aplicable, neutralitat de la xarxa, protecció de menors o responsabilitat dels prestadors de serveis d’intermediació. D’altra banda les noves tecnologies incideixen de manera directa en l’accés a la informació i en el consegüent enfortiment del discurs públic i de la participació democràtica, particularment en societats en què els mitjans tradicionals de comunicació es troben sota control polític.

El Congrés IDP 2012 pretén abordar aquestes i altres qüestions connexes per debatre els reptes actuals, analitzar els problemes i oferir propostes específiques. El congrés tractarà també altres qüestions rellevants en els camps del dret i la política que plantegen desafiaments urgents per al futur d’Internet, com la protecció la intimitat i les dades personals, l’anomenat dret a l’oblit, les polítiques i el govern de la xarxa, el dret d’accés a la informació pública, o l’acció democràtica a la xarxa.

Les set edicions que ja s’han celebrat del congrés IDP l’han consolidat com a lloc de trobada anual d’investigadors, acadèmics i professionals interessats en les conseqüències de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en els diferents àmbits del dret i en la política . Destacats acadèmics i investigadors han participat en qualitat de ponents convidats anteriors edicions del congrés; entre altres, Benjamin Barber, Lilian Edwards, Jane Ginsburg, James Grimmelmann, Ronald Leenes, Helen Margetts, Chris Marsden, Eben Moglen, Evgeny Morozov, John Palfrey, Yves Poullet, Stephano Rodotà, Alain Strowel o Jonathan Zittrain. Juntament amb la participació de ponents convidats per a la conferència inaugural i per intervenir en taules rodones, el nucli central del congrés està constituït per les comunicacions acadèmiques enviades per investigadors de tot el món, que passen un rigorós procés de selecció, d’acord amb el que estableix en la convocatòria per a l’enviament de comunicacions. Les comunicacions acceptades es publiquen en el llibre d’actes del congrés. El llibre d’actes del Congrés IDP 2011 ja està disponible.

El congrés IDP està impulsat i organitzat pels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el marc de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3), institut que aplega l’activitat de recerca de UOC centrada principalment en l’estudi dels efectes de la tecnologia en les persones, les organitzacions i la societat en general.

Altra informació

Els estudiants dels programes de Dret, Ciències Polítiques i Criminologia de la UOC poden obtenir 1 crèdit de reconeixement si presenten a la bústia dels Estudis (pdret@uoc.edu) una ressenya / resum de les sessions en un màxim de 15 dies posteriors a la realització del congrés. Aquesta ressenya tindrà una extensió aproximada de 2.000 paraules i serà valorada pels Estudis per determinar si és mereixedora del crèdit de reconeixement. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb els Estudis en aquesta mateix bústia.

Organitza

Logo de l'IN3Logo de la Universitat Oberta de Catalunya

Col·labora

Revista IDP

Logo de la Revista IDP

Postgrau en
Administració electrònica


Logo del Postgrau en Administració electrònica

Postgrau en Distribució
Audiovisual, VoD i Nous Models
de Negoci FILMIN-UOC

Logo del Postgrau en Distribució Audiovisual VoD i Nous Models de Negoci FILMIN-UOC

DENAE
Logo de Derecho del Entretenimiento Asociación Española - DENAE

ENATIC
Logo de ENATIC

Patrocina

Logo Ministerio de Economía y Competitividad

Logo Grupo Francis Lefebvre

Los aspectos legales y políticos del entretenimiento online constituirán el principal foco temático del VIII Congreso Internacional Internet, Derecho y Política (IDP 2012), que tendrá lugar en Barcelona los días 9 y 10 de julio de 2012.

La creciente penetración de Internet y la mejora de las comunicaciones de banda ancha, así como la llegada de las redes de nueva generación (NGN), están propiciando un gran desarrollo del entretenimiento en la red. La expansión de las redes sociales, las plataformas de intercambio de contenidos audiovisuales generados por los usuarios, el juego online, las redes de distribución de contenidos (CDN), las nuevas fórmulas de distribución de cine bajo demanda en la red, etc., son sólo algunas manifestaciones de este fenómeno.

El entretenimiento online plantea multiplicidad de cuestiones relevantes en el plano jurídico, así como en el de la participación política y ciudadana. Entre otros puntos, se suscitan complejas cuestiones de privacidad, propiedad intelectual, determinación de la ley aplicable, neutralidad de la red, protección de menores o responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación. Por otra parte las nuevas tecnologías inciden de modo directo en el acceso a la información y en el consiguiente robustecimiento del discurso público y de la participación democrática, particularmente en sociedades en que los medios tradicionales de comunicación se hallan bajo control político.

El Congreso IDP 2012 pretende abordar estas y otras cuestiones conexas para debatir los retos actuales, analizar los problemas y ofrecer propuestas específicas. El congreso tratará también otras cuestiones relevantes en los campos del derecho y la política que plantean desafíos acuciantes para el futuro de Internet, como la protección de los datos personales, la intimidad, el llamado derecho al olvido, las políticas y el gobierno de la red, el derecho al acceso a la información pública, o la acción democrática en la red.

Las siete ediciones que ya se han celebrado del congreso IDP lo han consolidado como lugar de encuentro anual de investigadores, académicos y profesionales interesados en las consecuencias del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes ámbitos del derecho y en la política. Destacados académicos e investigadores han participado en calidad de ponentes invitados en anteriores ediciones del congreso, entre otros, Benjamin Barber, Lilian Edwards, Jane Ginsburg, James Grimmelmann, Ronald Leenes, Helen Margetts, Chris Marsden, Eben Moglen, Evgeny Morozov, John Palfrey, Yves Poullet, Stephano Rodotà, Alain Strowel o Jonathan Zittrain. Junto con la participación de ponentes invitados para la conferencia inaugural y para intervenir en mesas redondas, el núcleo central del congreso está constituido por las comunicaciones académicas enviadas por investigadores de todo el mundo, que pasan un riguroso proceso de selección, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria para el envío de comunicaciones. Las comunicaciones aceptadas se publican en el libro de actas del congreso. El libro de actas del Congreso IDP 2011 ya está disponible.

El congreso IDP es impulsado y organizado por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el marco del Internet Interdisciplinary Institute (IN3), instituto que reúne la actividad de investigación de UOC centrada principalmente en el estudio de los efectos de la tecnología en las personas, las organizaciones y la sociedad en general.

Otra información

Los estudiantes de los programas de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la UOC pueden obtener 1 crédito de reconocimiento si presentan en el buzón de los Estudios (pdret@uoc.edu) una reseña / resumen de las sesiones en un máximo de 15 días posteriores a la realización del congreso . Esta reseña tendrá una extensión aproximada de 2.000 palabras y será valorada por los Estudios para determinar si es merecedora del crédito de reconocimiento. Para más información podéis poneros en contacto con los Estudios en ese mismo buzón.

Organiza

Logo de l'IN3Logo de la Universitat Oberta de Catalunya

Colabora

Revista IDP

Logo de la Revista IDP

Posgrado en Administración electrónica

Logo del Posgrado en Administración electrónica

Postgrado en Distribución
Audiovisual, VoD y Nuevos Modelos de Negocio
FILMIN-UOC

Logo del Posgrado en Distribución Audiovisual VoD y Nuevos Modelos de Negocio FILMIN-UOC

DENAE
Logo de Derecho del Entretenimiento Asociación Española - DENAE

ENATIC
Logo de ENATIC

Patrocina

Logo Ministerio de Economía y Competitividad

Logo Grupo Francis Lefebvre

The legal and political aspects of Online Entertainment will be the main focus of the 8th International Conference on Internet, Law & Politics (IDP 2012), which will be held in Barcelona, on the 9th and 10th of July 2012.

The fast-growing penetration of the Internet, the improvement of broadband networks and the arrival of the New Generation Networks are fostering the flourishing of online entertainment. Social networking sites, UGC platforms, online video games, internet gambling, content delivery networks, new ways of delivering audiovisual contents on demand, are just some examples of this phenomenon.

Online Entertainment raises important issues regarding the law, as well as in the field of political participation. These include questions dealing with privacy, intellectual property, applicable law, net neutrality, the protection of minors, or ISP liability. In addition, access to information and thus the quality of the public discourse and democratic participation are directly affected by the new online media, particularly in societies where the traditional media are under political control.

The IDP 2012 Conference aims to address those and other related issues in order to debate the current challenges, analyze the problems and suggest specific answers to them. The Conference will cover as well other issues in the fields of the Law and Politics which are relevant for the future of the Internet, such as data protection, privacy, the so-called right to be forgotten, Internet policy and governance, the right of access to public information or online political participation.

The seven Internet Law & Politics Conference editions held to date have consolidated IDP Conference as an annual meeting point for researchers, scholars and practitioners interested in the consequences of Information and Communication Technologies in the fields of Law and Politics. Leading academics and researchers have participated as keynote speakers in previous editions of the Conference, including Benjamin Barber, Lilian Edwards, Jane Ginsburg, James Grimmelmann, Ronald Leenes, Helen Margetts, Chris Marsden, Eben Moglen, Evgeny Morozov, John Palfrey, Yves Poullet, Stephano Rodotà, Alain Strowel o Jonathan Zittrain. In addition to invited keynote speakers and panellists, the core of the Conference are the scholarly papers submitted by researchers, which undergo an strict process of peer review, according to what is stated in the call for papers. Accepted papers are included in the electronic proceedings of the papers. The Proceedings of the Internet, Law & Politics Conference 2011 are already available.

The Conference is developed and organised by the Universitat Oberta de Catalunya (Open University of Catalonia, UOC) Law and Political Sciences department under the auspices of the Internet Interdisciplinary Institute (IN3) – the institute that brings together the research activity carried out at the UOC which focuses, for the most part, on the study of the effects of technology on people, organisations and society in general.

Organized by

IN3 logoOpen Univeristy of Catalonia logo

In collaboration with

IDP Review

IDP Review logo

Graduate studies in e-Administration

Graduate studies in e-Administration banner

Graduate studies in Audiovisual Media Distribution,
VoD and New Business Models
FILMIN-UOC

Logo of the Graduate studies in Media Distribution, VoD and New Business Models FILMIN-UOC

DENAE
Logo de Derecho del Entretenimiento Asociación Española - DENAE

ENATIC
Logo de ENATIC

Sponsored by

Logo Ministerio de Economía y Competitividad

Logo Grupo Francis Lefebvre