Presentació

La neutralitat de la xarxa o Net Neutrality, el principi pel qual la xarxa ha de romandre neutral amb relació als continguts que s’hi transmeten i evitar qualsevol discriminació basada en la naturalesa o l’origen de les dades, constitueix un dels punts principals de la discussió actual sobre el futur d’Internet. Aquest principi és vist generalment com una característica essencial del disseny de la xarxa que ha permès un creixement exponencial de nous serveis en els darrers anys. Els intents d’introduir determinades pràctiques de gestió del tràfic per part d’alguns operadors de telecomunicacions podria posar en perill les possibilitats de desenvolupament d’Internet, i alhora tenir un efecte negatiu sobre la llibertat d’expressió. Acadèmics, reguladors i diferents agents interessats debaten com i fins quin punt és necessari preservar aquest principi i si cal una regulació específica que així ho estableixi.

El VII Congrés Internacional Internet, Dret i Política (IDP 2011), que tindrà lloc a Barcelona els dies 11 i 12 de juliol de 2011, se centrarà en el debat actual sobre la neutralitat de la xarxa i en les seves conseqüències pel al desenvolupament d’Internet, des de la perspectiva del dret i de la ciència política. El congrés tractarà també d’altres qüestions rellevants en els camps del dret i la política que plantegen reptes importants per al futur d’Internet, com ara la protecció de les dades personals, la privacitat i la intimitat amb particular referència a l’anomenat dret a l’oblit, les polítiques i el govern de la xarxa, el dret a l’accés a la informació pública, o l’acció democràtica a la xarxa.

Les sis edicions que ja s’han celebrat del congrés IDP l’han consolidat com a lloc de trobada anual dels investigadors, acadèmics i professionals interessats en les conseqüències de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en els diferents àmbits del dret i en la política. Destacats acadèmics i investigadors han participat en qualitat de ponent convidats en anteriors edicions del congrés, entre d’altres, Benjamin Barber, Lilian Edwards, Jane Ginsburg, James Grimmelmann, Ronald Leenes, Helen Margetts, Eben Moglen, Evgeny Morozov, John Palfrey, Yves Poullet, Stephano Rodotà, Alain Strowel o Jonathan Zittrain.

El congrés IDP és impulsat i organitzat pels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el marc de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3), institut que aplega l’activitat de recerca de UOC centrada principalment en l’estudi dels efectes de la tecnologia en les persones, les organitzacions i la societat en general.

Hi haurà traducció simultània de l’anglès al castellà i del castellà a l’anglès a totes les conferències, taules i sessions, llevat del cas de sessions paral·leles, en les que es possible que en una de les sales paral·leles hi hagi comunicacions només en anglès o només en castellà sense servei de traducció.

Altra informació

Els estudiants dels programes de Dret, Ciències Polítiques i Criminologia de la UOC poden obtenir 1 crèdit de reconeixement si presenten a la bústia dels Estudis (pdret@uoc.edu) una ressenya / resum de les sessions en un màxim de 15 dies posteriors a la realització del congrés. Aquesta ressenya tindrà una extensió aproximada de 2.000 paraules i serà valorada pels Estudis per determinar si és mereixedora del crèdit de reconeixement. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb els Estudis en aquesta mateix bústia.

Presentación

La neutralidad de la red o Net Neutrality, el principio según el cual la red debe permanecer neutral en relación con los contenidos que se transmiten a través de ella y evitar cualquier discriminación basada en la naturaleza o el origen de los datos, constituye uno de los puntos principales de la discusión actual sobre el futuro de Internet. Este principio es visto generalmente como una característica esencial del diseño de la red que ha permitido un crecimiento exponencial de nuevos servicios en los últimos años. Los intentos de introducir determinadas prácticas de gestión del tráfico por parte de algunos operadores de telecomunicaciones podría poner en peligro las posibilidades de desarrollo de Internet, y a la vez tener un efecto negativo sobre la libertad de expresión. Académicos, reguladores y diferentes agentes interesados debaten cómo y hasta qué punto es necesario preservar este principio y si se precisa una regulación específica que así lo establezca.

El VII Congreso Internacional Internet, Derecho y Política (IDP 2011), que tendrá lugar en Barcelona los días 11 y 12 de julio de 2011, se centrará en el debate actual sobre la neutralidad de la red y en sus consecuencias para el desarrollo de Internet, desde la perspectiva del derecho y de la ciencia política. El congreso tratará también otras cuestiones relevantes en los campos del derecho y la política que plantean retos acuciantes para el futuro de Internet, como la protección de los datos personales, la privacidad y la intimidad, con particular referencia al llamado derecho al olvido, las políticas y el gobierno de la red, el derecho al acceso a la información pública, o la acción democrática en la red.

Las seis ediciones que ya se han celebrado del congreso IDP lo han consolidado como lugar de encuentro anual de investigadores, académicos y profesionales interesados en las consecuencias del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes ámbitos del derecho y en la política. Destacados académicos e investigadores han participado en calidad de ponentes invitados en anteriores ediciones del congreso, entre otros, Benjamin Barber, Lilian Edwards, Jane Ginsburg, James Grimmelmann, Ronald Leenes, Helen Margetts, Eben Moglen, Evgeny Morozov, John Palfrey, Yves Poullet, Stephano Rodotà, Alain Strowel o Jonathan Zittrain.

El congreso IDP es impulsado y organizado por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el marco del Internet Interdisciplinary Institute (IN3), instituto que reúne la actividad de investigación de UOC centrada principalmente en el estudio de los efectos de la tecnología en las personas, las organizaciones y la sociedad en general.

Habrá traducción simultánea del inglés al castellano y del castellano al inglés a todas las conferencias, mesas redondas y sesiones, salvo en el caso de sesiones paralelas, en las que es posible que en una de las salas paralelas haya comunicaciones sólo en inglés o sólo en castellano sin servicio de traducción.

Otra información

Los estudiantes de los programas de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la UOC pueden obtener 1 crédito de reconocimiento si presentan en el buzón de los Estudios (pdret@uoc.edu) una reseña / resumen de las sesiones en un máximo de 15 días posteriores a la realización del congreso . Esta reseña tendrá una extensión aproximada de 2.000 palabras y será valorada por los Estudios para determinar si es merecedora del crédito de reconocimiento. Para más información podéis poneros en contacto con los Estudios en ese mismo buzón.

Presentation

Net Neutrality, the general principle that the network must remain neutral as to the contents transmitted over it, avoiding any discrimination based on the nature or the origin of the data, has become a hot topic worldwide. It is generally seen as a key feature of the Internet, one that has allowed the exponential growth of new services in the recent years. Attempts to introduce certain traffic management schemes by telecom operators seem to threaten the possibilities of future development of the Internet and have an adverse effect on freedom of speech. Different stakeholders, academics and policy makers debate how and to what extent such a principle should be preserved and whether specific regulation is needed.

The 7th International Internet Law & Politics Conference (IDP, Internet, Derecho y Política – Internet, Law and Politics), which will be held in Barcelona on the 11th and 12th of July, 2011, will focus on the current Net Neutrality debate, and its consequences for the development of the Internet, from the legal and political standpoints. The conference will cover as well other core issues in the fields of cyberlaw, e-government and e-democracy that represent important challenges for the future of the Net, including the so-called “right to be forgotten“; data protection; copyright; privacy; web governance and policies; the right to access public information, or democratic action on the web.

The six Internet Law & Politics conferences held to date have consolidated IDP Conference’s position as an annual meeting point for researchers, scholars and practitioners interested in the consequences of using information and communication technologies in the fields of law and politics. Leading academics and researchers have participated as keynote speakers on previous editions of the Conference, including Benjamin Barber, Lilian Edwards, Jane Ginsburg, James Grimmelmann, Ronald Leenes, Helen Margetts, Eben Moglen, Evgeny Morozov, John Palfrey, Yves Poullet, Stephano Rodotà, Alain Strowel and Jonathan Zittrain.

The conference is developed and organised by the Universitat Oberta de Catalunya (Open University of Catalonia, UOC) Law and Political Sciences department under the auspices of the Internet Interdisciplinary Institute (IN3) – the institute that brings together the research activity carried out at the UOC which focuses, for the most part, on the study of the effects of technology on people, organisations and society in general.

Simultaeous translation from Spanish into English, and from English into Spanish, will be provided for all speeches, panels and tracks — except in case of parallel tracks, where one of the parallel tracks might be held only in English or Spanish, without translation.

 

Organizes

Sponsors

 

Collaborates

 

 

 

Patrocina

 

Organiza

 

Colabora

 

Sponsored by

 

Organized by

 

Supported by